Κανονισμός Λειτουργίας

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

 

Άρθρο 1

 Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Πληροφορικής (ΙΠ) και Υπολογιστικών Μαθηματικών (IYΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) οργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκέφαλος και Νους (εφεξής ΔΠΜΣ Ε&Ν), το οποίο διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις της εγκριτικής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1537/B'/17.10.03) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 209765/Ζ1 (ΦΕΚ 3606/B'/31.12.14) και την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν 4485/2017 όπως τροποποιείται και ισχύει. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 8 έτη από την εγκριτική υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3685/2008

Στόχος του Προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς.

 

Άρθρο 2

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ Ε&Ν απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

 

Άρθρο 3

Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ Ε&Ν προέρχονται κατά τουλάχιστον 80% από τα πλήρη μέλη του προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθ του Ν 4485/2017. Τα πλήρη μέλη του Προγράμματος είναι Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και Ερευνητές όλων των βαθμίδων των Ινστιτούτων Πληροφορικής (ΙΠ) και Υπολογιστικών Μαθηματικών (IYΜ) του ΙΤΕ συμφωνα με το άρθρο 36 του Ν 4485/2017.

Τα πλήρη μέλη του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του προγράμματος και αναλαμβάνουν:

α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων.

β) Την εποπτεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών και θεωρητικών ασκήσεων.

Εκλέγονται ως «πλήρη» μέλη του Προγράμματος από την Ολομέλεια του ΔΠΜΣ Ε&Ν. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται είναι: i) Ενεργός συμμετοχή σε επιστημονικό πεδίο που αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με τον εγκέφαλο και τον νου, ii) Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, iii) Επιθυμία προσφοράς μεταπτυχιακού διδακτικού έργου, iv) Επιστημονική ευθύνη τρέχοντος ερευνητικού θέματος στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών που αφορούν τον Εγκέφαλο και τη Νόηση.

Επί πλέον των πλήρων μελών, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μετά από έγκριση της Ολομέλειας, ως συνεργαζόμενα μέλη, Καθηγητές και Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που συνεισφέρουν ή έχουν συνεισφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Πρόγραμμα.

 

Άρθρο 4

Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές του Προγράμματος

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Συγκαλεί σε συνέλευση την Ολομέλεια και την Συντονιστική Επιτροπή. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνελεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών του Προγράμματος. Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

Εκλέγεται από την ΕΔΕπ με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά (άρθρο 31, παράγραφος 4 του Ν 4485/2017). Είναι μέλος ΔΕΠ Α η Β βαθμίδας και πλήρες μέλος του Προγράμματος. Εκτός ειδικών περιπτώσεων ανήκει στο Τμήμα που προσφέρει την Διοικητική υποστήριξη σε αυτό. Για την εκλογή του Διευθυντή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Προγράμματος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Εκπληρώνει τα καθήκοντά του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. Επίσης εκλέγεται από την ΕΔΕπ για διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Πρέπει επίσης να είναι πλήρες μέλος του ΔΠΜΣ και για την εκλογή του απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απαρτίζεται από τον Διευθυντή Σπουδών και 4 πλήρη μέλη του Προγράμματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕπ μετά από πρόταση της Oλομέλειας του Προγράμματος για διετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 5 και 8 του Ν 4485/2017. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του ΔΠΜΣ Ε&Ν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν 4485/2017 και ορίζει τους επιβλέποντες και τη σύνθεση των τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών, α) για διπλωματικές εργασίες και β) για τις τελικές εξετάσεις (qualifying examinations) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Ν 4485/2017.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΔΕπ)

Επέχει θέση ΓΣΕΣ και οι αρμοδιότητες της ορίζονται από το άρθρο 31, παράγραφος 3 και 4 του Ν 4485/2017. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση του Π.Μ.Σ., η εκλογή του Διευθυντή Σπουδών μετά από πρόταση της ολομέλειας των διδασκόντων, ο ορισμός των μελών των εξεταστικών επιτροπών, η συγκρότηση των επιτροπών επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, η έκδοση του οδηγού σπουδών του Προγράμματος, η χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών, η πρόσληψη υπαλλήλων για τις ανάγκες του Προγράμματος, η διαχείριση των δαπανών μετακίνησης φοιτητών και διδασκόντων, η διαχείριση των δαπανών για την προμήθεια οργάνων και αναλωσίμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Προγράμματος, κλπ.

Η ΕΔΕπ είναι 9μελής, αποτελείται από πλήρη μέλη του Προγράμματος που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος ή υποδεικνύονται από τον συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα για διετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 4 του Ν 4485/2017 και το πρωτόκολλο συνεργασίας. Σε αυτήν συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι φοιτητών που όπως και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕπ:

Συγκαλεί σε συνέλευση την ΕΔΕπ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών του Προγράμματος. Εκλέγεται από την ΕΔΕπ με διετή θητεία και είναι πλήρες μέλος του ΔΠΜΣ Ε&Ν που ανήκει στο Τμήμα που προσφέρει την διοικητική στήριξη του Προγράμματος εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 31, παράγραφος 4 του Ν 4485/2017.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απαρτίζεται από 5 πλήρη μέλη του Προγράμματος και η θητεία της είναι διετής. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Σπουδών αποτελούν:

α) Εισηγείται στην ΕΔΕπ το περιεχόμενο του οδηγού σπουδών του ΔΠΜΣ Ε&Ν (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο, εβδομαδιαίες ώρες, πιστωτικές μονάδες (ECTS), υπεύθυνοι μαθημάτων και διδάσκοντες, προγραμματισμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ασκήσεων).

β) Εγκρίνει την κατανομή μεταπτυχιακών φοιτητών για την εργαστηριακή και θεωρητική τους άσκηση.

γ) Αναγνωρίζει πιστωτικές μονάδες (ECTS) σε φοιτητές του προγράμματος λόγω παρακολούθησης συναφών μαθημάτων άλλων προγραμμάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς. Μέγιστο ποσοστό αναγνώρισης είναι το 25% του συνόλου των ECTS που μπορεί να πιστωθούν στον φοιτητή από την παρακολούθηση κατ’επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (12).

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Απαρτίζεται από 7 πλήρη μέλη του Προγράμματος που ορίζονται για διετή θητεία από την ΕΔΕπ μετά από εισήγηση της ολομέλειας του Προγράμματος και είναι υπεύθυνη (α) για την ανακοίνωση του χρόνου υποβολής αιτήσεων και (β) για την επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των του ΠΜΣ Ε&Ν:

Σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα πλήρη μέλη του προγράμματος και ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ολομέλεια του Προγράμματος επεξεργάζεται στρατηγικές αναμόρφωσης και μετασχηματισμού του προγράμματος, τον κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των επιτροπών του προγράμματος. Επίσης ασκεί τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο του ΔΠΜΣ και εν γένει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ. Συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος, και προτείνει ανά διετία στην ΕΔΕπ τον Διευθυντή Σπουδών και τη σύνθεση των επιτροπών του Προγράμματος.

 

Άρθρο 5

Εισακτέοι και Διαδικασία επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 34 του Ν 4485/2017 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εγκέφαλος και Νους γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 και ο μέγιστος αριθμός ΜΦ ανά διδάσκοντα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2 (σύνολο περίπου 60 φοιτητές). Στο ΔΠΜΣ Ε&Ν γίνονται δεκτοί φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Τόσο το κεντρικό κτίριο όσο και η πτέρυγα μεταπτυχιακών σπουδών του Ιατρικού Τμήματος που επιφορτίζεται με την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος είναι προσβάσιμα σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και στις αίθουσες διδασκαλίας έχουν προβλεφθεί θέσεις κατάλληλες για αναπηρικά αμαξίδια.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Αυτής μπορεί να προηγείται προεπιλογή εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω του αριθμού των αιτήσεων. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων υποψηφίων ΜΦ, άλλοι διδάσκοντες του προγράμματος δύναται να είναι παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή Επιλογής συνεκτιμά τους προηγούμενους τίτλους σπουδών του υποψηφίου, τον βαθμό πτυχίου, την αναλυτική βαθμολογία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και ιδίως τον βαθμό σε συναφή μαθήματα, συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη που μπορεί να συνοδεύεται από γραπτή έκθεση ενδιαφερόντων και την γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο Β2 του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 34 του Ν 4485/2017. Αν παραστεί ανάγκη επιπλέον τεκμηρίωσης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας τμήμα της προσωπικής συνέντευξης μπορεί να λάβει χώρα στα αγγλικά. Επίσης είναι καθοριστικής σημασίας οι επιστημονικές εργασίες που έχει τυχόν ήδη συγγράψει ο υποψήφιος και η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία που διαθέτει (π.χ., για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας).

Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΦ μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕπ του προγράμματος.

 

Άρθρο 6

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για κάθε φοιτητή του ΔΠΜΣ Ε&Ν ορίζεται από την Σ.Ε. ένα πλήρες μέλος του προγράμματος ως «επιβλέπων» σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 5 του Ν 3685/2008. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διαρκεί 4 εξάμηνα και αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Δεν παρέχεται στους ΜΦ η δυνατότητα μερικής φοίτησης, Σε έκτακτες περιπτώσεις η φοίτηση ενός ΜΦ μπορεί να ανασταλεί για χρονική περίοδο που δεν ξεπερνά το ένα έτος, μετά από αίτηση του ΜΦ και αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα και της επιτροπής σπουδών και έγκριση της ΕΔΕπ. Η επανέναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών ομοίως εγκρίνεται από την ΕΔΕπ μετά από αίτηση του ΜΦ.

 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

α) Μεταπτυχιακά μαθήματα που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών (τίτλος, εξάμηνο, διάρκεια, προαπαιτούμενα και πιστωτικές μονάδες ECTS [European Credit Transfer System]). Η ανάθεση της διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΔΠΜΣ Ε&Ν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν 3685/2008. Κάθε ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα και ασκήσεις τόσα ώστε να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS. Το μάθημα κορμού είναι υποχρεωτικό (και η επιτυχής παρακολούθησή του αντιστοιχεί σε 36 μονάδες ECTS). Επίσης υποχρεωτική είναι η παρουσία των ΜΦ στα κατ'επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν. Ο μέγιστος αριθμός κατ'επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται η αναπλήρωσή τους. Συστηματική απουσία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οδηγεί σε διαγραφή του ΜΦ από το ΔΠΜΣ Ε&Ν μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών και απόφαση της ΕΔΕπ.

Οι ΜΦ υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωση τους στην αρχή κάθε εξαμήνου τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και ασκήσεις που θα παρακολουθήσουν. Για να διδαχθεί ένα μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον 3 φοιτητές. Τα κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σκοπεύουν στην εμβάθυνση σε σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους των Νευροεπιστημών και ανήκουν σε 3 γενικές κατευθύνσεις:

 

 

  1. Βιολογικές/Συστημικές Νευροεπιστήμες

Εγκεφαλικός φλοιός και γνωσιακές λειτουργίες.

Συναπτικές σχέσεις στο φλοιό.

Νευροδιαβιβαστές και οι Υποδοχείς τους.

Μοριακή Κυτταρική Νευροενδοκρινιλογία.

Οφθαλμοκίνηση.

Κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης.

Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία. 

 

  1. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

Υπολογιστική Οραση.

Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής.

Θεμέλια Γνωσιακής Επιστήμης και Ενοποιημένες Θεωρίες Νοημόνων Συστημάτων.

Αυτόνομη Ρομποτική Πλοήγηση.

Βιομιμητική Ρομποτική.

Λειτουργική ανάλυση εγκεφαλικών δικτύων με βάση το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα / μαγνητοεγκεφαλογράφημα (EEG/MEG).

Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική.

Μηχανική Μάθηση.

Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη.

 

  1. Κοινωνικές και Γνωσιακές Νευροεπιστήμες

Νευροαισθητική και Νευροφαινομενολογία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Αντίληψης.

Επιθυμία, Αξίες, Κίνητρα: Νευροφαινομενολογική Προοπτική

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων.

Βασικές Αρχές Λειτουργικής Απεικόνισης των Μηχανισμών του Εγκεφάλου: Εφαρμογές σε Δεδομένα fMRI. 

Φιλοσοφία της Επιστήμης.

 

Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του ΜΦ από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος (9-10 = Άριστη, 7-8 = Πολύ καλή, 5-6 = Ικανοποιητική, 0-4 = Ανεπαρκής). Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις ή άλλο τρόπο που καθορίζει ο υπεύθυνος του μαθήματος. Επίσης, επί αποτυχίας (0-4) σε τρία ή περισσότερα μαθήματα αφαιρείται το δικαίωμα από το ΜΦ να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΔΠΜΣ Ε&Ν. Επί αποτυχίας στο μάθημα κορμού δίδεται η ευκαιρία στον ΜΦ να εξεταστεί εκ νέου σε αυτό από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕπ. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ΜΦ διαγράφεται από το ΔΠΜΣ Ε&Ν.

β) Παρακολούθηση και συμμετοχή σε σεμινάρια ερευνητικών ομάδων και σε συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης ή σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Προγράμματος (π.χ. ετήσιες παρουσιάσεις προόδου των ΜΦ του β΄ κύκλου σπουδών, ερευνητικά σεμινάρια των μελών του προγράμματος και άλλων προσκεκλημένων ομιλητών).

γ) Τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών (τίτλος, θέμα, ερευνητική μεθοδολογία) κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΜΦ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες (συγκεντρώσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα) των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ Ε&Ν. Η επιλογή των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται από το ΜΦ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Σπουδών. Η διάρκεια κάθε άσκησης είναι τουλάχιστον 3 μήνες και η συνολική τους διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνες. Ένας μήνας (120 ώρες εργασίας) αντιστοιχεί σε τρία ECTS. Κατά συνέπεια κάθε ΜΦ συγκεντρώνει 36 ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση (12 μήνες) Εργαστηριακών Ασκήσεων. Η απόδοση του ΜΦ σε κάθε μία από τις ασκήσεις βαθμολογείται (σε κλίμακα 0-10) από τον υπεύθυνο της άσκησης ο οποίος συντάσσει σχετική αναφορά σε ειδικό έντυπο που καταθέτει στην Επιτροπή Σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας (0-6) σε εργαστηριακή ή θεωρητική άσκηση, ο ΜΦ υποχρεούται να επιλέξει μία άλλη.

δ) Τελικές εξετάσεις (comprehensive examinations): Μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα, κάθε ΜΦ εξετάζεται προφορικά σε 3 ερευνητικά θέματα που ορίζονται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή σε συνεννόηση με το ΜΦ. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη του ΔΠΜΣ Ε&Ν τα οποία ορίζονται από την ΕΔΕπ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Ν 4485/2017. Η επίδοση του ΜΦ στα 3 ερευνητικά θέματα βαθμολογείται χωριστά σε κλίμακα 0-10 και για να θεωρείται επιτυχής πρέπει ο μέσος όρος των τριών βαθμών να ξεπερνά το 7.

ε) Διπλωματική εργασία: Αντί να παρακολουθήσει μία εξάμηνη εξειδικευμένη εργαστηριακή ή θεωρητική άσκηση (rotation) και 2 κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ήτοι 30 μονάδες ECTS), ο ΜΦ μπορεί να επιλέξει την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας. Αυτή περιλαμβάνει μία τουλάχιστον πρωτότυπη ερώτηση που έχει διατυπώσει ο ΜΦ, την άρτια βιβλιογραφική τεκμηρίωση του ερωτήματος και της μεθοδολογίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απάντησή της. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του 4485/2017, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο τίτλος και η περίληψη της εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η εργασία υποστηρίζεται ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του 4485/2017, μετά την έγκρισή τους οι διπλωματικές εργασίες αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

στ) Συνοπτικά, για να του απονεμηθεί ΔΜΣ από το ΔΠΜΣ Εγκέφαλος και Νους ο ΜΦ θα πρέπει:

i) Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα κορμού.

ii) Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) ή να έχει παρακολουθήσει μία από τις εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) και να έχει εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

iii) Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ECTS.

iv) Να έχει συμμετάσχει επιτυχώς στις τελικές εξετάσεις (comprehensive examinations).

 

Για την τελική βαθμολογία του διπλώματος Master συνυπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του μαθήματος κορμού και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο κάθε ΜΦ (πολλαπλασιασμένων επί τον συντελεστή βαρύτητας που αντανακλά τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος). Η Διπλωματική Εργασία συνυπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας μαθήματος 12 μονάδων ECTS.

 

ζ) Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της κανονικής ήτοι τα 4 έτη (παράγραφος 2, άρθρο 33 του Ν 4485/2017).

 

η) Σε μικρό αριθμό ΜΦ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών εφ’όσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος. Προς τούτο, συνεκτιμώνται οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία τους, οι επιστημονικές εργασίες που έχουν συγγράψει, η οικονομική τους κατάσταση και αν συντρέχουν λόγοι ενίσχυσης της ερευνητικής ομάδας με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

 

θ) Πειθαρχικά παραπτώματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαγραφή του ΜΦ από το ΔΠΜΣ Ε&Ν μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος και απόφαση της ΕΔΕπ.

 

 

 

Άρθρο 7

Απονομή Πτυχίου

Το ΔΜΣ απονέμεται στο ΜΦ σε επίσημη τελετή που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Το δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο με τον εξής τύπο:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με τα Τμήματα

Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψυχολογίας

και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

ΣΤΟΝ / ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

 

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ                                              Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

             ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ                                                                              ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

Άρθρο 8

 

Αξιολόγηση του Προγράμματος

 

 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στο πρόγραμμα, αξιολογείται διαρκώς. Στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολόγείται κάθε μάθήμα και κάθε διδάσκων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ν 4485/2017. Οι ΜΦ ενθαρρύνονται να απαντήσουν ανώνυμα σε ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση του περιεχόμενου του μαθήματος και της μεταδοτικότητας και εν γένει διδακτικής επάρκειας των καθηγητών. Τα ερωτηματολόγια αυτά συλλέγει η Επιτροπή Σπουδών του Προγράμματος και μετά από μελέτη συζητά με τους διδάσκοντες τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν και αναζητά τη λύση τους.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα, το οποίο έχει αναλάβει την διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Επί πλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ΔΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους» αξιολογείται από εξωτερικούς κριτές που επισκέπτονται για το σκοπό αυτό την Κρήτη προκειμένου να προχωρήσουν σε επιτόπια αξιολόγηση της προόδου του Προγράμματος, την ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του, το πρόγραμμα σπουδών του, την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει στους φοιτητές του, και την σταδιοδρομία τους μετά το πέρας της φοίτησης σε αυτό. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τυχόν προτάσεις για την αναβάθμιση του Προγράμματος κατατίθεται στην Σύγκλητο για τις δικές της ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 4485/2017.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 5 Διεθνούς Κύρους Ελληνόφωνους Επιστήμονες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΔΠΜΣ, θα είναι ενδεικτικά οι εξής: 1) Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Minnesotta, ΗΠΑ. 2) Ν. Λογοθέτης, Καθηγητής Max-Planck-Institut, Γερμανία. 3) Ε. Μπάρμπας, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Boston, ΗΠΑ. 4) Α.Κ. Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Texas , ΗΠΑ. 5) Μ. Πετρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου McGill, Καναδάς.

Επιπλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην ΕΔΕπ αλλαγές σχετικά με τη σύνθεση της.

 

Άρθρο 9

 

Διαδικασίες επίλυσης Ακαδημαϊκών διαφωνιών

 

Ακαδημαϊκές διαφωνίες επιλύονται δια ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Προγράμματος.