Κανονισμός Λειτουργίας

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

 

Άρθρο 1

 

 Γενικές Διατάξεις

 

Τα Τμήματα Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τα τμήματα Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας Επιστημών (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Ινστιτούτα Πληροφορικής (ΙΠ) και Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΥΕΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) οργανώνουν και λειτουργούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκέφαλος και Νους (εφεξής Πρόγραμμα), το οποίο διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις της εγκριτικής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3606/B'/31.12.14) όπως κάθε φορά ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις του Ν 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 8 έτη από την εγκριτική υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3685/2008.

 

Στόχος του Προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς.

 

 

 

Άρθρο 2

 

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου.

 

 

 

Άρθρο 3

 

Προσωπικό

Τα μέλη του Προγράμματος είναι Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή Λέκτορες των Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και των τμημάτων Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας Επιστημών (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και Ερευνητές όλων των βαθμίδων των Ινστιτούτων Πληροφορικής (ΙΠ) και Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΥΕΜ) του ΙΤΕ και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Τα τακτικά μέλη του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του προγράμματος και αναλαμβάνουν:

α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων.

β) Την εποπτεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών και θεωρητικών ασκήσεων.

Ο χαρακτηρισμός ως Τακτικού μέλους του Προγράμματος δίδεται μετά την εκλογή από την Ολομέλεια του Προγράμματος και εγκρίνεται από την ΕΔΕπ. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται είναι: ι) Ενεργός συμμετοχή σε επιστημονικό πεδίο που αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με τον εγκέφαλο και τον νου. ιι) Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. ιιι) Επιθυμία προσφοράς μεταπτυχιακού διδακτικού έργου. ιν) Επιστημονική ευθύνη τρέχοντος ερευνητικού θέματος στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών που αφορούν τον Εγκέφαλο και τη Νόηση.

Επί πλέον των τακτικών μελών, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα μέλη Καθηγητές και Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν συνεισφέρει καθοιονδήποτε τρόπο στο Πρόγραμμα.

 

Άρθρο 4

Εισακτέοι και Διαδικασία επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του Άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εγκέφαλος και Νους γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕ.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 κατά έτος. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Αυτής μπορεί να προηγείται προεπιλογή εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω του αριθμού των αιτήσεων. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων υποψηφίων ΜΦ, άλλοι διδάσκοντες του προγράμματος δύναται να είναι παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή Επιλογής συνεκτιμά τους προηγούμενους τίτλους σπουδών του υποψηφίου, τον βαθμός πτυχίου, την αναλυτική βαθμολογία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και ιδίως τον βαθμό σε συναφή μαθήματα, συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη που μπορεί να συνοδεύεται από γραπτή έκθεση ενδιαφερόντων και την γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο Lower του Cambridge). Αν παραστεί ανάγκη επιπλέον τεκμηρίωσης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας τμήμα της προσωπικής συνέντευξης μπορεί να λάβει χώρα στα αγγλικά. Επίσης είναι καθοριστικής σημασίας οι επιστημονικές εργασίες που έχει τυχόν ήδη συγγράψει ο υποψήφιος και η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία που διαθέτει (εάν υπάρχουν).

Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΦ μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕπ του προγράμματος.

 

Άρθρο 5

Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές του Προγράμματος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Συγκαλεί σε συνέλευση την Ολομέλεια, την ΕΔΕπ, και την ΣΕ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνελεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών του Προγράμματος. Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

Εκλέγεται από την ΕΔΕπ με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Μπορεί να ανήκει σε οιοδήποτε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα αρκεί να είναι τακτικό μέλος του Προγράμματος. Για την εκλογή του. Διευθυντή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Προγράμματος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Εκπληρώνει τα καθήκοντά του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. Επίσης εκλέγεται από την ΕΔΕπ για διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Επίσης μπορεί να ανήκει σε οιοδήποτε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, πρέπει επίσης να είναι τακτικό μέλος του και για την εκλογή του επίσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Προγράμματος. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΔΕπ)

Επέχει θέση ΓΣΕΣ και οι αρμοδιότητες της ορίζονται από το Ν.3685/2008, άρθρο 2, παράγραφος β. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση του Π.Μ.Σ., η εκλογή του Διευθυντή Σπουδών μετά από πρόταση της ολομέλειας των διδασκόντων, ο ορισμός των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, η συγκρότηση των επιτροπών επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, η έκδοση του οδηγού σπουδών του Προγράμματος, η χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών, η πρόσληψη υπαλλήλων για τις ανάγκες του Προγράμματος, η διαχείριση των δαπανών μετακίνησης φοιτητών και διδασκόντων, η διαχείριση των δαπανών για την προμήθεια οργάνων και αναλωσίμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Προγράμματος, κλπ.

Η ΕΔΕπ αποτελείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος, τα τακτικά μέλη του Προγράμματος που ορίζονται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα σύμφωνα με Ν. 3685/2008 και το πρωτόκολλο συνεργασίας και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απαρτίζεται από 9 ή λιγότερα τακτικά μέλη του Προγράμματος, ένα από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα. Ένα από τα Ιδρύματα εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας και το συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ Ε&Ν σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 2 του Ν 3685/2008, και η θητεία της είναι διετής. Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ορίζεται από την ΕΔΕπ μετά από πρόταση της ολομέλειας του Προγράμματος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απαρτίζεται από 5 τακτικά μέλη του Προγράμματος. Η θητεία της είναι δύο έτη. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Σπουδών αποτελούν:

α) Εισηγείται στην ΕΔΕπ το περιεχόμενο του οδηγού σπουδών του ΠΜΣ Ε&Ν (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο, εβδομαδιαίες ώρες, διδακτικές μονάδες, υπεύθυνος, διδάσκοντες, προγραμματισμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ασκήσεων, κανονισμός λειτουργίας).

β) Εγκρίνει την κατανομή μεταπτυχιακών φοιτητών για την εργαστηριακή και θεωρητική τους άσκηση.

γ) Αναγνωρίζει πιστωτικές μονάδες (ECTS) σε φοιτητές του προγράμματος λόγω αντιστοιχίας μαθημάτων του ΠΜΣ Ε&Ν με εκείνα άλλων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο ΜΦ. Μέγιστο ποσοστό αναγνώρισης είναι το 25% του συνόλου των ECTS.

δ) Εισηγείται τη σύνθεση των τριμελών Εξεταστικών και Συμβουλευτικών Επιτροπών.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Απαρτίζεται από 7 τακτικά μέλη του Προγράμματος που ορίζονται για διετή θητεία από την ΕΔΕπ μετά από εισήγηση της ολομέλειας του Προγράμματος και είναι υπεύθυνη (α) για την ανακοίνωση του χρόνου υποβολής αιτήσεων και (β) για την επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των του ΠΜΣ Ε&Ν:

Σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του προγράμματος και ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ολομέλεια του Προγράμματος επεξεργάζεται στρατηγικές αναμόρφωσης και μετασχηματισμού του προγράμματος, τον κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των επιτροπών του προγράμματος. Επίσης ασκεί τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο του ΠΜΣ και εν γένει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ. Συνεδριάζει τακτικά υπό την προεδρία του Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος, και προτείνει ανά διετία στην ΕΔΕπ τον Διευθυντή Σπουδών και τη σύνθεση των επιτροπών του Προγράμματος.

 

Άρθρο 6

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Για κάθε φοιτητή του ΠΜΣ Ε&Ν ορίζεται από την ΕΔΕπ ύστερα από πρόταση της Ε.Σ., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π ως «επιβλέπων» σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 5 του Ν 3685/2008. Η Ε.Σ. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν παρέχεται στους ΜΦ η δυνατότητα μερικής φοίτησης,  Σε έκτακτες περιπτώσεις η φοίτηση ενός ΜΦ μπορεί να ανασταλεί για χρονική περίοδο που δεν ξεπερνά το ένα έτος μετά από αίτηση του ΜΦ και αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα και της ΕΣ και έγκριση της ΕΔΕπ. Η επανέναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών ομοίως εγκρίνεται από την  ΕΔΕπ μετά από αίτηση του ΜΦ.

 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

α) Μεταπτυχιακά μαθήματα που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών (τίτλος, εξάμηνο, διάρκεια, προαπαιτούμενα και πιστωτικές μονάδες ECTS -European Credit Transfer System).  Η ανάθεση της διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΠΜΣ Ε&Ν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν 3685/2008. Κάθε ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα και ασκήσεις τόσα ώστε να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS. Το μάθημα κορμού είναι υποχρεωτικό (και η επιτυχής παρακολούθησή του αντιστοιχεί σε 36 μονάδες ECTS. Επίσης υποχρεωτική είναι η παρουσία των ΜΦ στα κατ'επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν. Ο μέγιστος αριθμός κατ'επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4). Συστηματική απουσία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οδηγεί σε διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ Ε&Ν μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών και απόφαση της ΕΔΕπ. Οι ΜΦ υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωση τους στην αρχή κάθε εξαμήνου τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και ασκήσεις που θα παρακολουθήσουν. Για να διδαχθεί ένα μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον 3 φοιτητές. Ένας αριθμός πιστωτικές (ECTS), όχι περισσότερες από 25% του απαιτούμενου συνόλου, μπορεί να συγκεντρωθεί από την αναγνώριση μαθημάτων που ο ΜΦ παρακολούθησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προπτυχιακής η μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του ΜΦ από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος (9-10 = Άριστη, 7-8 = Πολύ καλή, 5-6 = Ικανοποιητική, 0-4 = Ανεπαρκής). Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις ή άλλο τρόπο που καθορίζει ο υπεύθυνος του μαθήματος. Επίσης, επί αποτυχίας (0-4) σε τρία ή περισσότερα μαθήματα αφαιρείται το δικαίωμα από το ΜΦ να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΠΜΣ Ε&Ν. Επί αποτυχίας στο μάθημα κορμού δίδεται η ευκαιρία στον ΜΦ να εξεταστεί εκ νέου σε αυτό. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ Ε&Ν.

β) Παρακολούθηση και συμμετοχή σε σεμινάρια ερευνητικών ομάδων και σε συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης ή σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Προγράμματος (π.χ. ετήσιες παρουσιάσεις προόδου των ΜΦ του β΄ κύκλου σπουδών, ερευνητικά σεμινάρια των μελών του προγράμματος και άλλων προσκεκλημένων ομιλητών).

γ) Τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών (τίτλος, θέμα, ερευνητική μεθοδολογία) κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΜΦ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες (συγκεντρώσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα) των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ Ε&Ν. Η επιλογή των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται από το ΜΦ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Σπουδών. Η διάρκεια κάθε άσκησης είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Ένας μήνας (120 ώρες εργασίας) αντιστοιχεί σε τρία ECTS. Κατά συνέπεια κάθε ΜΦ συγκεντρώνει 36 ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση (12 μήνες) Εργαστηριακών Ασκήσεων. Η απόδοση του ΜΦ σε κάθε μία από τις ασκήσεις βαθμολογείται (σε κλίμακα 0-10) από τον υπεύθυνο της άσκησης ο οποίος συντάσσει σχετική αναφορά σε ειδικό έντυπο που καταθέτει στην Επιτροπή Σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας (0-6) σε εργαστηριακή ή θεωρητική άσκηση, ο ΜΦ υποχρεούται να επιλέξει μία άλλη.

δ) Εξετάσεις βιβλιογραφίας (comprehensive examinations): Μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα, κάθε ΜΦ εξετάζεται προφορικά σε 3 ερευνητικά θέματα που ορίζονται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή σε συνεννόηση με το ΜΦ. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη του ΠΜΣ Ε&Ν τα οποία ορίζονται από την ΕΔΕπ μετά από πρόταση της Επιτροπής Σπουδών σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 5 του Ν 3685/2008. Η επίδοση του ΜΦ στα 3 ερευνητικά θέματα βαθμολογείται χωριστά σε κλίμακα 0-10 και για να θεωρείται επιτυχής πρέπει ο μέσος όρος των τριών βαθμών να ξεπερνά το 7.

ε) Διπλωματική εργασία: Αντί να παρακολουθήσει μία εξάμηνη εξειδικευμένη εργαστηριακή ή θεωρητική άσκηση (rotation) και 2 κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ήτοι 30 μονάδες ECTS), ο ΜΦ μπορεί να επιλέξει την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας. Αυτή περιλαμβάνει μία τουλάχιστον πρωτότυπη ερώτηση που έχει διατυπώσει ο ΜΦ, την άρτια βιβλιογραφική τεκμηρίωση του ερωτήματος και της μεθοδολογίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απάντησή της και τη δημόσια υποστήριξή της. Η υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας είναι δημόσια και η επίβλεψή της ανατίθεται σε επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν 3685/2008.

 

στ) Συνοπτικά, για να του απονεμηθεί ΜΔΕ από το ΠΜΣ Εγκέφαλος και Νους ο ΜΦ θα πρέπει:

i)   Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα κορμού.

ii) Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) (σύνολο 12 μήνες) ή να έχει παρακολουθήσει μία από τις εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (rotations) και να έχει εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

iii)  Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ECTS.

iv)  Να έχει συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις βιβλιογραφίας (comprehensive examinations).

   

Για την τελική βαθμολογία του διπλώματος Master συνυπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του μαθήματος κορμού και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο κάθε ΜΦ (πολλαπλασιασμένων επί τον συντελεστή βαρύτητας που αντανακλά τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος). Η Διπλωματική Εργασία συνυπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας μαθήματος 12 μονάδων ECTS.

 

ζ) Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 έτη.

 

η) Σε μικρό αριθμό ΜΦ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών.  Προς τούτο, συνεκτιμώνται οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία τους, οι επιστημονικές εργασίες που έχουν συγγράψει, η οικονομική τους κατάσταση και αν συντρέχουν λόγοι ενίσχυσης της ερευνητικής ομάδας  με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

 

θ) Πειθαρχικά παραπτώματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ Ε&Ν μετά   από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος και απόφαση της ΕΔΕπ.

 

Άρθρο 7

Απονομή Πτυχίου

Το ΜΔΕ απονέμεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) σε επίσημη τελετή που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Το δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο με τον εξής τύπο:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με τα Τμήματα

Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψυχολογίας

και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

και τα Τμήματα

Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας Επιστημών

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

ΣΤΟΝ / ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.                                    Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                               ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ                                                              ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

Άρθρο 8

 

Αξιολόγηση του Προγράμματος

 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στο πρόγραμμα, αξιολογείται διαρκώς. Στο τέλος κάθε μαθήματος οι ΜΦ ενθαρρύνονται να απαντήσουν ανώνυμα σε ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση του περιεχόμενου του μαθήματος και της μεταδοτικότητας και εν γένει διδακτικής παρουσίας των καθηγητών. Τα ερωτηματολόγια αυτά συλλέγει η Επιτροπή Σπουδών του Προγράμματος και μετά από μελέτη συζητά με τους διδάσκοντες τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν και αναζητά τη λύση τους.

Επί πλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους» αξιολογείται από εξωτερικούς κριτές που επισκέπτονται για το σκοπό αυτό την Κρήτη προκειμένου να προχωρήσουν σε επιτόπια αξιολόγηση της προόδου του Προγράμματος, των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του μετά το πέρας της οποίας συντάσσουν σχετική έκθεση στις οποίες ενσωματώνουν τυχόν προτάσεις για την αναβάθμιση του Προγράμματος.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 5 Διεθνούς Κύρους Ελληνόφωνους Επιστήμονες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ, θα είναι ενδεικτικά οι εξής: 1) Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Minnesotta, ΗΠΑ. 2) Ν. Λογοθέτης, Καθηγητής Max-Planck-Institut, Γερμανία. 3) Ε. Μπάρμπας, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Boston, ΗΠΑ. 4) Α.Κ. Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Texas , ΗΠΑ. 5) Μ. Πετρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου McGill, Καναδάς.

Επιπλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην ΕΔΕπ σχετικά με τη σύνθεση της.

 

Άρθρο 9

 

Διαδικασίες επίλυσης Ακαδημαϊκών διαφωνιών

 

Ακαδημαϊκές διαφωνίες επιλύονται δια ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Προγράμματος.